Beleidsplan

De stichting het Old Burger Weeshuis handelt volgens haar doelstellingen en doet donaties zoveel mogelijk in lijn met de begrote inkomsten. De verantwoording van dit beleid is te vinden in het jaarlijkse overzicht van donaties welke u kunt inzien op aanvraag.

Het Old Burger Weeshuis is in 1534 opgericht door een Leeuwarder particulier, Auck Petersdochter. Door de jaren heen heeft het weeshuis zich steeds over Leeuwarder wezen ontfermd, totdat in 1981 de laatste wees het huis verliet. De stichting Old Burger Weeshuis is echter blijven bestaan en heeft het pand waarin het weeshuis gevestigd was nog steeds in eigendom. In de loop der jaren is het vermogen van de stichting door schenkingen en legaten tot de huidige omvang aangegroeid. Dikwijls werd daarbij bepaald dat het geschonken vermogen in stand moest blijven en dat slechts de opbrengsten voor de instandhouding van het weeshuis gebruikt mochten worden. Aan die beperkingen heeft ook het huidige bestuur zich te houden. De doelstelling van het OBW is in al die jaren overigens niet wezenlijk veranderd. Het OBW is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn de subsidies die het OBW verstrekt bij de ontvangers niet belast met schenkingsbelasting.

Middelen van de stichting

De opbrengsten van het vermogen van de stichting fluctueren van jaar tot jaar, vanwege incidentele onderhouds- en renovatiekosten die verband houden met het onroerend goedbezit van de stichting. Het OBW streeft ernaar de opbrengsten uit te geven aan haar diverse doelstellingen. Het OBW ziet zichzelf als vermogensfonds, dat wil zeggen dat niet actief geworven wordt om middelen van externe geldgevers te verkrijgen. Statutair zijn er geen belemmeringen voor het aanvaarden van spontane schenkingen of erfstellingen. Deze worden echter niet verwacht of nagestreefd. Het OBW heeft een beleggingsstatuur, waarin vastgelegd wordt hoe het beheer van het vermogen van het OBW plaats zal moeten vinden. Dit statuut wordt, indien noodzakelijk, regelmatig aangepast. Het statuut is zowel voor de voogdij als voor de externe vermogensbeheerder(s) het richtsnoer waaraan hun handelen getoetst wordt. Het OBW streeft naar instandhouding van het stamvermogen, maar niet naar verdere vermogensvorming.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Doelstelling van de stichting

Het OBW houdt zich met name bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. In het jaar 2013 heeft de stichting ongeveer 200 verzoeken om subsidie ontvangen van zeer uiteenlopende organisaties. Er is in 2012 voor ongeveer € 165.000,00 aan incidentele subsidies toegekend. In het verslag van werkzaamheden op de website van het OBW wordt vermeld in welke categorieën de toegekende subsidies vallen.

Het OBW hecht waarde aan zijn maatschappelijke functie. Dat is onder andere te zien aan de structurele donatie van € 95.000,00 per jaar aan Zienn (een organisatie voor opvang en ondersteuning van thuis- en daklozen), ten behoeve van de opvang en training van thuisloze en dakloze jongeren. Het gaat hierbij om mensen die sociaal zeer kwetsbaar zijn.

Een heel andere richting heeft het OBW gezocht met de aankoop en restauratie van Dekema State in Jelsum. Uitgangspunt hierbij is deze adellijke woning en prachtige tuin in goede staat te bewaren voor volgende generaties. Veel vrijwilligers vinden hier een (soms) dagelijkse invulling. Daarnaast biedt Dekema State via de maatschappelijke stages aan studenten een plek om te leren en te werken. Dekema State heeft een belangrijke rol als toeristische trekpleister met wisselende tentoonstellingen en buitenactiviteiten en het biedt een mooie omgeving voor een trouwlocatie.

Het OBW ziet de instandhouding van Dekema State als een invulling van haar opdracht de Friese cultuur te beschermen en te bewaren. Overigens is Dekema State in een afzonderlijke stichting ondergebracht, die door het OBW met een structurele subsidie van € 150.000,00 per jaar wordt ondersteund. In dezelfde sfeer ligt de structurele subsidie aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken van maximaal € 10.000,00 per jaar gedurende zes jaar, aflopend in 2018, voor de restauratie van een aantal beeldbepalende kerken in Friesland.

Voornemens van de stichting

Het OBW zal de koers blijven varen die in de afgelopen jaren is uitgezet, te weten het subsidiëren van incidentele activiteiten en kosten in de sfeer van jeugd- en ouderenzorg en de bevordering van culturele activiteiten in Leeuwarden en omgeving. Daarnaast blijven de structurele subsidies aan het Jongerenhuis te Leeuwarden en Dekema State doorlopen.

Om aan de doelstelling te voldoen bedient de voogdij zich van een aantal basale richtlijnen, noodzakelijk bij de keuze uit de vele aanvragen om subsidies die jaarlijks worden ingediend. Deze noodzaak klemt te meer omdat de gevraagde subsidies in de praktijk het jaarlijks beschikbare bedrag voor uitkeringen vele malen overstijgen.

De voogdij betreft de richtlijnen in zijn overwegingen:

–  Een bijdrage wordt slechts toegekend voor zover het een te subsidiëren activiteit binnen het grondgebied van de provincie Fryslân is, echter bij voorkeur en voorrang in de stad Leeuwarden en omgeving.
–  De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van de voogdij om een project wel of niet te subsidiëren.
–  Aanvragen die betrekking hebben op een investering in activiteiten of projecten met een aantoonbaar duurzaam karakter genieten daarom de voorkeur boven aanvragen voor activiteiten of projecten die een kortdurend, eenmalig karakter dragen.
–  Er worden geen bijdragen gegeven in een exploitatietekort; er worden slechts bijdragen verstrekt in concrete investeringen of voor concrete doelen.
–  Een te verlenen bijdrage kan nooit meer bedragen dan het door aanvrager aangegeven controleerbare tekort.
–  In beginsel worden geen uitkeringen verstrekt aan natuurlijke personen voor particuliere investeringen, maar alleen aan rechtspersonen.
– Een besluit tot het doen van een uitkering is in beginsel gebaseerd op een daartoe strekkende aanvraag. Het staat de voogdij echter vrij om – met in achtneming van de doelstelling van de stichting – ook ongevraagd te besluiten tot het doen van een uitkering.

Een aanvraag wordt geweigerd wanneer:

– het doel waarvoor de uitkering wordt gevraagd strijdig is met het doel van de stichting; of
– ondanks een daartoe strekkend verzoek van de voogdij geen of onvoldoende nadere informatie wordt verstrekt; of
– onvoldoende blijk wordt gegeven van de intentie van de aanvrager om een redelijke eigen financiële inbreng te leveren aan de realisering van het beoogde doel, en de voogdij van mening is dat een dergelijke eigen inbreng in de gegeven situatie redelijkerwijs mogelijk is.