Beleidsplan

Maatschappelijke functie; structurele subsidiering
Het OBW hecht waarde aan zijn maatschappelijke functie. Overeenkomstig de statuten houdt het OBW zich met name bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Het gaat voornamelijk om activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.
Een heel andere richting heeft het OBW gezocht met de aankoop en restauratie van Dekema State in Jelsum. Uitgangspunt hierbij is deze State en prachtige tuin in goede staat te bewaren voor volgende generaties. Veel vrijwilligers vinden hier een (soms) dagelijkse invulling. Daarnaast biedt Dekema State via stages aan studenten een plek om te leren en te werken. Dekema State heeft een belangrijke rol als toeristische trekpleister met wisselende (educatieve) tentoonstellingen en buitenactiviteiten.
Overigens is Dekema State in een afzonderlijke stichting ondergebracht, die door het OBW met een structurele subsidie wordt ondersteund.

Visie (incidentele) subsidiering
Het OBW zal de koers blijven varen die in de afgelopen jaren is uitgezet, te weten het subsidiëren van incidentele activiteiten en kosten in de sfeer van jeugd- en ouderenzorg en de bevordering van culturele activiteiten in Leeuwarden en omgeving. Daarnaast blijven de structurele subsidies aan o.a. Dekema State doorlopen.
Om aan de doelstelling te voldoen heeft het OBW een aantal basale richtlijnen, noodzakelijk bij de keuze uit de vele aanvragen om subsidies die jaarlijks worden ingediend. Deze noodzaak klemt te meer omdat de gevraagde subsidies in de praktijk het jaarlijks beschikbare bedrag vele malen overstijgen.
Het OBW heeft bij de te ondersteunen projecten en instellingen een voorkeur voor het zoveel mogelijk werken met vrijwilligers; professionele krachten dienen een ondersteunende functie te hebben.

Voor ondersteuning komen projecten en instellingen in aanmerking die voornamelijk betrekking hebben op de gemeente Leeuwarden en daar waar het OBW vanwege zijn bezittingen een speciale band mee heeft.

Visie per doelgroep
Kinderen en jongeren
Het OBW kan financiële steun verlenen aan projecten die betrekking hebben op de steun aan kinderen en jongeren. Daarnaast kan het OBW aan instellingen die kinderen en jongeren ondersteunen incidenteel of structureel financiële steun geven. Dit betreffen o.a. instellingen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door educatie, voorlichting, sport, spel, enz.
Een en ander met als doel ontplooiing en deelname aan de samenleving.

Ouderen
Het OBW ondersteunt projecten die betrekking hebben op het welzijn van en de zorg voor ouderen. Doel hierbij is het stimuleren van blijvende deelname van ouderen aan het maatschappelijke leven.

Cultuur
Het OBW ondersteunt culturele projecten in de breedste zin van het woord. Daaronder valt instandhouding van het cultureel erfgoed, evenementen op het gebied van toneel en muziek, de uitgave van bijzondere boeken en museale evenementen.

Subsidierichtlijnen
Het OBW beoordeelt of een aanvraag past binnen de statutaire doelstelling en bepaalt een redelijke bijdrage. Het hanteert daarbij de volgende richtlijnen:

 • Instellingen of organisaties kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen als zij duidelijk kunnen maken dat hun project of activiteit binnen bovengenoemde visie past.
 • Het OBW geeft in principe alleen bijdragen gebaseerd op een daartoe strekkende aanvraag.
 • Aanvragen moeten degelijk financieel worden onderbouwd. Hierbij let het OBW op een goede balans tussen eigen middelen en aan te vragen gelden.
 • Aanvragen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend, via het contactformulier op website of via een e-mailbericht aan: obwleeuwarden@gmail.com en eventueel per brief geadresseerd aan: Stichting het Old Burger Weeshuis, Nieuwestad 108, 8911 CZ Leeuwarden.
 • Het OBW bevestigt de ontvangst van een aanvraag digitaal.
 • Aanvragen moeten tijdig, d.w.z. ruim voor de benodigde datum, worden ingediend. Het bestuur vergadert zes keer per jaar en kan aanvragen behandelen die minimaal 2 weken voor de vergaderdatum zijn ingediend.
 • Het bestuur kan besluiten extra informatie op te vragen.
 • Een bijdrage wordt slechts toegekend voor projecten en instellingen die voornamelijk betrekking hebben op de gemeente Leeuwarden en daar waar het OBW vanwege zijn bezittingen een speciale band mee heeft.
 • De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van het OBW om een project wel of niet te subsidiëren. Aanvragen die betrekking hebben op een investering in activiteiten of projecten met een aantoonbaar duurzaam karakter genieten daarom de voorkeur boven aanvragen voor activiteiten of projecten die een kortdurend, eenmalig karakter dragen.
 • Het OBW gaat in het algemeen geen meerjarige verplichtingen aan. Het subsidieert projecten en activiteiten. Terugkerende projecten worden overigens hierdoor niet uitgesloten als zij passen binnen de doelstellingen. Wel betracht het bestuur terughoudendheid bij het jaarlijks wederom subsidiëren van dergelijke projecten en activiteiten.
 • Het OBW steunt projecten en activiteiten met impact en maatschappelijke relevantie.
 • Het OBW geeft geen bijdragen in een exploitatietekort.
 • Een te verlenen bijdrage kan nooit meer bedragen dan het door aanvrager aangegeven controleerbare tekort.
 • Het OBW geeft in principe geen bijdragen aan natuurlijke personen voor particuliere investeringen.
 • Het OBW steunt alleen niet-commerciële rechtspersonen en initiatieven.
 • Het OBW kan voorwaarden stellen bij toekennen van een bijdrage en kan achteraf een (financiële) verantwoording vragen.
 • Als een bijdrage achteraf voor een ander doel blijkt te zijn aangewend, of als de gevraagde (financiele) verantwoording niet deugdelijk is, dan kan de verstrekte bijdrage worden teruggevorderd.
 • Het OBW kan een aanvraag zonder opgaaf van reden weigeren.
 • Het OBW informeert de aanvrager digitaal over de afhandeling van de aanvraag.

KLIK HIER voor het beleidsplan 2022 in pdf